การบัญชีเบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

เน้นบัญชีขั้นต้น สามารถจัดทำ งบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน