การบัญชีเบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุกัญญา บุญขวัญ

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

เน้นบัญชีขั้นต้น สามารถจัดทำ งบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน