เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาการใช้ภาษาไทย THA 101

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปนัดดา จิตคง

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT)

รายวิชานี้เรียนเกี่ยวกับการฝึกทักษะทางภาษาไทย คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ