วิชาการใช้ภาษาไทย THA 101

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้เรียนเกี่ยวกับการฝึกทักษะทางภาษาไทย คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ