MKT101

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาหลักการตลาด สอนเกี่ยวกับการนำการตลาดมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

  • แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการตลาด
  • สิ่งแวดล้อมทางการตลาด