BAC 306 การสอบบัญชี

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อทราบถึงจรรณยาบรรณของผู้สอบบัญชีและสามารถทำกระดาษทำการผู้สอบบัญชีแนะนำบทเรียน