เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ป.4

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ป.4 เกี่ยวกับความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุปรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สำคัญ ประโยชน์และโทษจากการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น