computer

นันธิชา พงศ์ทองเมือง

โรงเรียนตันติวัตร

คำอธิบายชั้นเรียน

มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ โดยเน้นทักษะกระบวนการ และปฏิบัติงานจริง