ระบบสารสนเทศผู้สูงอายุ

คำอธิบายชั้นเรียน

เน้นการนำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อแนะนำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุตระหนักและสามารถประยุกตฺ์ใช้ระบบสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ