ECO302 การเงินธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

เน้นการคิด วิเคราะห์งบการเงิน จุดคุ้มทุน โครงการและงบลงทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล เพื่อตัดสินใจการทำธุรกิจในอนาคต