เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ECO302 การเงินธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เน้นการคิด วิเคราะห์งบการเงิน จุดคุ้มทุน โครงการและงบลงทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล เพื่อตัดสินใจการทำธุรกิจในอนาคต