วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.ๅ

คำอธิบายชั้นเรียน

เน้นให้ผู้เรียนทราบถึงหน้าที่ในแต่ละส่วนของพืช พร้อมทั้งสามารถบอกถึงประโยชน์ที่ได้รับจากพืช