เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.ๅ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาวสุภาภรณ์ คำแหง

โรงเรียนตันติวัตร

เน้นให้ผู้เรียนทราบถึงหน้าที่ในแต่ละส่วนของพืช พร้อมทั้งสามารถบอกถึงประโยชน์ที่ได้รับจากพืช