เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภูมิศาสตร์น่ารู้

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอนที่่เกี่ยวกับลักษณะพื้นที่ ตำแหน่ง พิกัด ลักษณะทางกายภาพของโลก รวมทั้งเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ควรทราบ และสามารถนำไปใช้ในการปรับตัวในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม