ภูมิศาสตร์น่ารู้

คำอธิบายชั้นเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอนที่่เกี่ยวกับลักษณะพื้นที่ ตำแหน่ง พิกัด ลักษณะทางกายภาพของโลก รวมทั้งเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ควรทราบ และสามารถนำไปใช้ในการปรับตัวในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม