วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

1. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามมรรยาทชาวพุทธ : การพนมมือ การไหว้ การกราบ

2. นักเรียนแสดงวิธีปฏิบัติตนตามมรรยาทชาวพุทธได้ถูกต้อง

3. นักเรียนเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามมรรยาทของชาวพุทธ