เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามมรรยาทชาวพุทธ : การพนมมือ การไหว้ การกราบ

2. นักเรียนแสดงวิธีปฏิบัติตนตามมรรยาทชาวพุทธได้ถูกต้อง

3. นักเรียนเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามมรรยาทของชาวพุทธ