วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้หลักการและเหตุผล อธิบายความเป็นไปของธรรมชาติรอบตัวและสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม