ผู้สอน
ภัคนันฐ์ จิตอำนวย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17972

สถานศึกษา

โรงเรียนตันติวัตร


คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้หลักการและเหตุผล อธิบายความเป็นไปของธรรมชาติรอบตัวและสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม