เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ใช้หลักการและเหตุผล อธิบายความเป็นไปของธรรมชาติรอบตัวและสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม