ผู้สอน
อดุลย์รัตน์ ขวัญเพชร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สุขศึกษาและพลศึกษา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17973

สถานศึกษา

โรงเรียนตันติวัตร


คำอธิบายชั้นเรียน
การศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตและครอบครัวเป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ที่นักเรียนซึ่งอยู่ในช่วงวัยที่เป็นผู้สร้างครอบครัวในอนาคต ควรได้ศึกษาและทำความเข้าใจ และให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าว เพราะจะช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตและสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพในอนาคตได้
ความสำเร็จในชีวิตของบุคคลไม่ว่าเป็นความสำเร็จในด้านใด ๆ ก็ตาม ส่วนหนึ่งมักพบว่ามาจากพื้นฐานของความสามารถในการวางแผนชีวิตที่ดี ซึ่งการวางแผนที่ดีดังกล่าวยังส่งผลไปสู่ความสามารถในการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพที่ดีในอนาคตได้อีกด้วย
นักเรียนซึ่งถือว่าเป็นช่วงวัยที่มีส่วนในการสร้างครอบครัวในอนาคต จึงควรจะได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตและการสร้างครอบครัว เพื่อจะได้เกิดความตระหนักและสามารถที่จะนำความรู้ดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพในสังคมต่อไป