เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สุขศึกษาและพลศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อดุลย์รัตน์ ขวัญเพชร

โรงเรียนตันติวัตร

การศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตและครอบครัวเป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ที่นักเรียนซึ่งอยู่ในช่วงวัยที่เป็นผู้สร้างครอบครัวในอนาคต ควรได้ศึกษาและทำความเข้าใจ และให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าว เพราะจะช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตและสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพในอนาคตได้
ความสำเร็จในชีวิตของบุคคลไม่ว่าเป็นความสำเร็จในด้านใด ๆ ก็ตาม ส่วนหนึ่งมักพบว่ามาจากพื้นฐานของความสามารถในการวางแผนชีวิตที่ดี ซึ่งการวางแผนที่ดีดังกล่าวยังส่งผลไปสู่ความสามารถในการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพที่ดีในอนาคตได้อีกด้วย
นักเรียนซึ่งถือว่าเป็นช่วงวัยที่มีส่วนในการสร้างครอบครัวในอนาคต จึงควรจะได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตและการสร้างครอบครัว เพื่อจะได้เกิดความตระหนักและสามารถที่จะนำความรู้ดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพในสังคมต่อไป