วิชาสุขศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ และชนิดของยาเสพติด