เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

งานเกษตร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการลงมือปฏิบัติและทักษะการทำงานร่วมกันเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง