งานเกษตร

คำอธิบายชั้นเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการลงมือปฏิบัติและทักษะการทำงานร่วมกันเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง