วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ให้ผู้เรียนได้รู้จักส่วนประกอบต่างๆของดินและสามารถแยกประเภทของดินรวมถึงสมบัติของดินได้