นาาฏศิลป์ไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จินตนา กล้าจงยิ่ง

โรงเรียนตันติวัตร

วิชาที่ว่าด้วยการเรียนทฤษฎีและการปฎิบัติทางด้านนาฏศิลป์ไทย เพื่อนักเรียนสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตวันได้