เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นาาฏศิลป์ไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จินตนา กล้าจงยิ่ง

โรงเรียนตันติวัตร

วิชาที่ว่าด้วยการเรียนทฤษฎีและการปฎิบัติทางด้านนาฏศิลป์ไทย เพื่อนักเรียนสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตวันได้