นาาฏศิลป์ไทย

จินตนา กล้าจงยิ่ง

โรงเรียนตันติวัตร

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาที่ว่าด้วยการเรียนทฤษฎีและการปฎิบัติทางด้านนาฏศิลป์ไทย เพื่อนักเรียนสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตวันได้