นาาฏศิลป์ไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาที่ว่าด้วยการเรียนทฤษฎีและการปฎิบัติทางด้านนาฏศิลป์ไทย เพื่อนักเรียนสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตวันได้