เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการพูด ฟัง อ่าน และเขียนอย่างคล่องแคล่ว

2.เพื่อให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน