วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการพูด ฟัง อ่าน และเขียนอย่างคล่องแคล่ว

2.เพื่อให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน