เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชนัญชิดา เทพกุล

โรงเรียนตันติวัตร

ภาษาถิ่นเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งแบ่งเป็น 4 ภาค คือ ภาษาถิ่นเหนือ ภาษาถิ่นอีสาน ภาษาถิ่นใต้ และภาษาไทยมาตรฐาน