ภาษาไทย

ชนัญชิดา เทพกุล

โรงเรียนตันติวัตร

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาถิ่นเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งแบ่งเป็น 4 ภาค คือ ภาษาถิ่นเหนือ ภาษาถิ่นอีสาน ภาษาถิ่นใต้ และภาษาไทยมาตรฐาน