การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับการงานอาชีพการดำรงชีพ ดำรงชีวิต สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและอนาคตได้