ภาษาไทยป.1

ชนิกานต์ อามิตย์

โรงเรียนตันติวัตร

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาไทยป.1

- การรู้จักคำ การอ่านและการเขียนคำในมาตราแม่ ก กา

- คำที่อยู่ในมาตราแม่ ก กา เป็นคำที่ไม่มีตัวสะกด จะมีเพียงพยัญชนะต้น + สระ + วรรณยุกต์ เท่านั้น