เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทยป.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชนิกานต์ อามิตย์

โรงเรียนตันติวัตร

วิชาภาษาไทยป.1

- การรู้จักคำ การอ่านและการเขียนคำในมาตราแม่ ก กา

- คำที่อยู่ในมาตราแม่ ก กา เป็นคำที่ไม่มีตัวสะกด จะมีเพียงพยัญชนะต้น + สระ + วรรณยุกต์ เท่านั้น