เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดระบบสารสนเทศในสถานพยาบาล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นวิชาเกี่ยวกับเวชระเบียนผู้ป่วย การให้รหัสโรค ดัชนีโรค และเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของสถานพยาบาล