การจัดระบบสารสนเทศในสถานพยาบาล

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาเกี่ยวกับเวชระเบียนผู้ป่วย การให้รหัสโรค ดัชนีโรค และเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของสถานพยาบาล