เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เน้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในเรื่องของดินและสามารถอธิบายในการนำดินไปใช้ประโยชน์ได้ถูกต้อง