วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

เน้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในเรื่องของดินและสามารถอธิบายในการนำดินไปใช้ประโยชน์ได้ถูกต้อง