การงานอาชีพและเทคโนโลยี

อรชา นาคแก้ว

โรงเรียนตันติวัตร

คำอธิบายชั้นเรียน

เน้นการสอนแบบการลงมือปฏิบัติ การวางแผนในการทำงานเป็นกระบวนการและเกิดทักษะ สามารถนำไปบูรณาการใช้กับวิชาอื่นๆได้ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข