สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สมพร แซ่ชั่ง

รร.ตันติวัตร

อธิบาย บอก ระบุ การแสดง และปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมถึงการปฏิบัติการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่และเคลื่อนไหวแบบประกอบอุปกรณ์สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ