ชั้นประถมศึกษาปีที่2

กุลฤดี ทองตรีพันธ์

โรงเรียนตันติวัตร

คำอธิบายชั้นเรียน

1.นักเรียนสามารถบอกลักษณะรูปร่างของแม่เหล็กได้

2.นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของแม่เหล้กได้