สหกิจศึกษา ดร.ไพโรจน์

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สหกิจศึกษา ดร.ไพโรจน์