นวัตกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนสมัยใหม่