ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


ผู้สอน
นาย วรสิทธิ์ นุกูลการ
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รหัสวิชา
1800

สถานศึกษา
โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

          ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการและวิธีในการแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล

                   การเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การทำงาน 

                   และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

 

ตัวชีวัดชั้นปีและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 1/2555

 

 

ตัวชี้วัดชั้นปี

สาระการเรียนรู้

1. อธิบายหลักการเบื้องต้นของ
    การสื่อสารข้อมูล และเครือข่าย
    คอมพิวเตอร์

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล

- พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล

2. อธิบายหลักการ  และวิธีการ   
    แก้ปัญหา ด้วยกระบวนการ
    เทคโนโลยีสารสนเทศ

- ลักษณะของปัญหาในชีวิตประจำวัน

- กระบวนการแก้ปัญหา

- การจำลองความคิด

- การเขียนโปรแกรม

3. ค้นหาข้อมูล   และติดต่อสื่อสาร
    ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
    อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

- ความหมายและพัฒนาการของอินเตอร์เน็ต

- ผู้ให้บริการการใช้งานบนอินเตอร์เน็ต

- การกำหนดที่อยู่บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

- บริการต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต

- อินเตอร์เน็ตกับผลกระทบต่อสังคมไทย

 


 

 

หน่วยการเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1/2555  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

หน่วยที่

ชื่อหน่วย/สาระการเรียนรู้

เวลา (ชั่วโมง)

1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล

6

2

พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล

2

3

ลักษณะของปัญหาในชีวิตประจำวัน

2

4

กระบวนการแก้ปัญหา

2

5

การจำลองความคิด

4

6

การเขียนโปรแกรม

6

7

ความหมายและพัฒนาการของอินเตอร์เน็ต

2

8

ผู้ให้บริการการใช้งานบนอินเตอร์เน็ต

2

9

การกำหนดที่อยู่บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

2

10

บริการต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต

8

11

อินเตอร์เน็ตกับผลกระทบต่อสังคมไทย

4

รวม

40

 

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books