การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6/1

ดาวี ตันเวียง

โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6/1 ง33102