คณิตศาสตร์

ชัยเมธี ใจคุ้มเก่า

โรงเรียนวัดสะแกงาม

คำอธิบายชั้นเรียน

อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน คณิตศาสตร์