เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

mcc-06-ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (หน่วยที่ 4-5-6)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชา ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (Information Technology for Learning)

หน่วยกิจ 3(2-2-5)

  • บรรยาย 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  • ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  • ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

  1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  2. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์ในการทำงาน
  3. มีทักษะการสืบค้นและสื่อสารสารสนเทศในระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  4. มีความสนใจ ใฝ่รู้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการทำงาน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ในการทำงาน การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล การจัดการและการใช้งานข้อมูล การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการสืบค้นข้อมูล การแสวงหาความรู้และการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจากระบบฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูล