ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖


ผู้สอน
นาย ปิยะวุฒิ พรมประดิษฐ
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖

รหัสวิชา
1801

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกเพชร

คำอธิบายวิชา

สอนวิชาพิเศษ (สร้างเสริมโลกทัศน์และฝึกประสบการณ์สัมมากสิกิจ เพื่อชุมชนพอเพียงและสันติสุข) ชั้น ป.๑-๖


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books