ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สอนวิชาพิเศษ (สร้างเสริมโลกทัศน์และฝึกประสบการณ์สัมมากสิกิจ เพื่อชุมชนพอเพียงและสันติสุข) ชั้น ป.๑-๖