เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สอนวิชาพิเศษ (สร้างเสริมโลกทัศน์และฝึกประสบการณ์สัมมากสิกิจ เพื่อชุมชนพอเพียงและสันติสุข) ชั้น ป.๑-๖