homeประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
personperson_add
ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖

ผู้สอน
นาย ปิยะวุฒิ พรมประดิษฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖

หมายเลขของวิชา (Class ID)
1801

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สอนวิชาพิเศษ (สร้างเสริมโลกทัศน์และฝึกประสบการณ์สัมมากสิกิจ เพื่อชุมชนพอเพียงและสันติสุข) ชั้น ป.๑-๖


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)