ED1020 คอมพิวเตอร์การศึกษาสำหรับวิชาชีพครู (MBU4 - 4203)

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ห้อง MBU4 - 4203 วิชาเอกการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนา