ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


ผู้สอน
โส โสรญา พลแก้ว
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา
1802

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำอธิบายวิชา

          การจัดสภาพแวดล้อมต่างๆในชั้นประถมศึกษาปีที 3 มีลักษณะเป็นชั้นเรียนดเป็นการจัดสภาพแวดล้อมทั้งนอกห้องเรียนและในชั้นเรียนเพื่อที่จะกระตุ้นหรือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอยากจะเรียนและมีความกระตือรือร้นสนใจในสิ่งที่เรียน  จัดบรรยากาศการเรียนรู้จึงเป็นการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนเพื่อช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนให้น่าสนใจและจูงใจนักเรียนไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน  เป็นการจัดห้องเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างหลากหลาย  ตั้งแต่การจัดโต๊ะเรียน  การตกแต่งห้องเรียนโดยจัดอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมหรือหนังสืออ่านประกอบที่หน้าสนใจไว้ตามมุมห้อง เพื่อนักเรียนจะได้ค้นคว้าทำกิจกรรมควรติดอุปกรณ์รูปภาพและผลงานไว้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้

         ในการจัดมุมเสริมประสบการณ์ประกอบด้วยมุมอ่านหนังสือ  มุมเกม มุมวิทยาศาสตร์   และร่วมถึงการสร้างสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนในการร่วมกันสร้างกฎกติกาของการเรียนรู้ในชั้นเรียน  เน้นให้นักเรียนได้รับการฝึกให้มีนิสัยที่ตรงต่อเวลาในการส่งงานและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเพื่อเป็นพื้นฐานนิสัยที่ดีให้กับนักเรียนของนักเรียนชั้นประถมปีที 3    บรรยากาศที่มีอิสระ (Freedom) เป็นบรรยากาศที่นักเรียนมีโอกาสได้คิด ได้ตัดสินใจเลือกสิ่งที่มีความหมายและมีคุณค่า รวมถึงโอกาสที่จะทำผิดด้วย โดยปราศจากความกลัวและวิตกกังวล บรรยากาศเช่นนี้จะส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้เรียนจะปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจโดยไม่รู้สึกตึงเครียดและบรรยากาศที่มีความอบอุ่น (Warmth) เป็นบรรยากาศทางด้านจิตใจ ซึ่งมีผลต่อความสำเร็จในการเรียน การที่ครูมีความเข้าใจนักเรียน เป็นมิตร ยอมรับให้ความช่วยเหลือ จะทำให้นักเรียนเกิดความอบอุ่น สบายใจ รักครู รักโรงเรียน และรักการมาเรียน    

ลักษณะของชั้นเรียนประถมปีที่ 3

1. ชั้นเรียนที่ดีควรมีสีสันที่น่าดู สบายตา อากาศถ่ายเทได้ดี ถูกสุขลักษณะ

2. จัดโต๊ะเก้าอี้และสิ่งที่ที่อยู่ในชั้นเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน และกิจกรรมประเภทต่างๆ

3. ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข   มีอิสรเสรีภาพ และมีวินัยในการดูแลตนเอง

4. ใช้ประโยชน์ชั้นเรียนให้คุ้มค่า ครูอาจดัดแปลงให้เป็นห้องประชุม ห้องฉายภาพยนตร์และอื่น ๆ

5. จัดเตรียมชั้นเรียนให้มีความพร้อมต่อการสอนในแต่ละครั้ง เช่น การทำงานกลุ่ม การสาธิตการแสดงบทบาทสมมุติ

6. สร้างบรรยากาศให้อบอุ่น ให้ความเป็นกันเองกับผู้เรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books