ED1020 คอมพิวเตอร์การศึกษาสำหรับวิชาชีพครู (MBU4 - 4202)

ถลัษนันท์ พุทธิวชิรปัญญา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ห้อง MBU4 - 4202

วิชาเอกการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนา