เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ED1020 คอมพิวเตอร์การศึกษาสำหรับวิชาชีพครู (MBU4 - 4202)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ถลัษนันท์ พุทธิวชิรปัญญา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ห้อง MBU4 - 4202

วิชาเอกการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนา