ED1020 คอมพิวเตอร์การศึกษาสำหรับวิชาชีพครู (MBU 2201)

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ห้อง MBU 2201

วิชาเอกการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนา