ผู้สอน
ถลัษนันท์ พุทธิวชิรปัญญา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ED1020 คอมพิวเตอร์การศึกษาสำหรับวิชาชีพครู (MBU 2201)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18022

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ห้อง MBU 2201

วิชาเอกการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนา