วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 2

คำอธิบายชั้นเรียน

ในชั้นเรียนนี้ เป็นการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยครูณธพร บุญปก