homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
person
นางสาว สุนิสา รัตนพันธ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1803

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

                 ศาสนาต่าง ๆ บนโลกนี้มีมากมายหลายศาสนา ทุกศาสนาล้วนแล้วแต่มุ่งสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุข และเนื่องจากมีผู้คนที่นับถือศาสนาหลายศาสนาที่อยู่อาศัยปะปนกัน ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม จึงมักจะมีทั้งความเหมือน และความแตกต่างในที่เดียวกัน จากความจริงดังกล่าวจึงมักก่อให้เกิดความไม่เข้าใจกันบ้างในบางคติ บางความเชื่อ จนอาจเกิดปัญหาในสังคม ดังนั้น เพื่อให้ปัญหาดังกล่าวนั้นเบาบางลง หรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องสร้างความเข้าใจในหมู่ของศาสนิกชนของแต่ละศาสนา ให้มีความเข้าใจ และทราบข้อแตกต่างกันในบางคติ ความเชื่อ เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง และก่อให้เกิดความสันติสุข สามารถอยู่ร่วมกันได้

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)