ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ผู้สอน
นางสาว สุนิสา รัตนพันธ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รหัสวิชา
1803

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

                 ศาสนาต่าง ๆ บนโลกนี้มีมากมายหลายศาสนา ทุกศาสนาล้วนแล้วแต่มุ่งสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุข และเนื่องจากมีผู้คนที่นับถือศาสนาหลายศาสนาที่อยู่อาศัยปะปนกัน ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม จึงมักจะมีทั้งความเหมือน และความแตกต่างในที่เดียวกัน จากความจริงดังกล่าวจึงมักก่อให้เกิดความไม่เข้าใจกันบ้างในบางคติ บางความเชื่อ จนอาจเกิดปัญหาในสังคม ดังนั้น เพื่อให้ปัญหาดังกล่าวนั้นเบาบางลง หรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องสร้างความเข้าใจในหมู่ของศาสนิกชนของแต่ละศาสนา ให้มีความเข้าใจ และทราบข้อแตกต่างกันในบางคติ ความเชื่อ เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง และก่อให้เกิดความสันติสุข สามารถอยู่ร่วมกันได้

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books