ผู้สอน
เมธิณี ศรีทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ม.2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18038

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส กล่าวไว้ว่า ถ้า ABC เป็นรูป

สามเหลี่ยมมุมฉากให้ c แทนความยาวด้านตรง

ข้ามมุมฉาก a และ b แทนความยาวของด้าน

ประกอบมุมฉากแล้วจะได้ c2 = a2 + b2 นอกจาก

นั้นทฤษฎีบทพีทาโกรัสยังกล่าวไว้อีกว่า ในรูป

สามเหลี่ยมมุมฉากใด ๆ พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

จัตุรัส ที่อยู่บนด้านตรงข้ามมุมฉากย่อมเท่ากับ

ผลบวกของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้าน

ประกอบมุมฉาก

บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสกล่าวว่าถ้า ABC

เป็นรูปสามเหลี่ยมมีด้านยาว a, b และ c หน่วย

และ c2 = a2 + b2 แล้วรูปสามเหลี่ยม ABC จะเป็น

รูปสามเหลี่ยมมุมฉากและมีด้านที่ยาว c หน่วย

เป็นด้านตรงข้ามมุมฉาก

เราสามารถนำความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัส

และบทกลับไปใช้ในการหาความกว้าง ความยาว

หรือความสูงของสิ่งต่าง ๆ ที่พบเห็นใน

ชีวิตประจำวันได้