homeระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ
personperson_add
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ

ผู้สอน
Miss surangrut songpim
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1804

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ชั้นเรียนในประถมศึกษาปีที่ 5

สภาพของห้องเรียนมีการจัดบรรยากาศให้น่าเรียน เหมาะสำหรับพัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและไอคิวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยจะยึดหลักความสำคัญของการจัดการในชั้นเรียนด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. การเรียนรู้จะเกิดขึ้นไม่ได้หรือเกิดได้น้อยถ้ามีสิ่งรบกวนในชั้นเรียนอยู่ตลอดเวลาด้วยปัญหาทางด้านพฤติกรรมของนักเรียน

2. นักเรียนที่อยู่ในชั้นเรียนที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย สิ่งแวดล้อมของนัดเรียนมีเสียงดังเสียงรบกวน หรือการจัดที่นั่งไม่เหมาะสมอาจเกิดสาเหตุปัญหาทางด้านวินัยนำไปสู่การแสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวหรือทำให้นักเรียนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่

3. การกำหนดลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนไว้ล่วงหน้าจะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดชั้นเรียน เพราะจะทำให้นักเรียนมีแนวทางในการควบคุมพฤติกรรมของตนเองไม่ให้แสดงอาการหรือพฤติกรรมที่เป็นการรบกวนการเรียนรู้ของผู้อื่น

4. ชันเรียนที่มีการจัดการกับพฤติกรรมของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม จะทำให้ครูดำเนินการสอนได้อย่างเต็มที่โดยไม่เสียเวลากับการแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน

5. การจัดการชั้นเรียนให้มีวินัยในการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันโดยความเอื้ออาทรโดยคำนึงถึงกฎระเบียบของชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะยังประโยชน์ต่อการเรียนรู้และมีผลระยาวคือเป็นการปลูกปลูกฝังนิสัยเพื่อการเป็นพลเมืองดีในอนาคตอีกด้วย

           

ลักษณะบรรยากาศในการจัดห้องเรียนของชั้นเรียนประถมปีที่ 5

                1.    การสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ดีของนักเรียนมีผลต่อพัฒนาการลักษณะนิสัยเจตคติที่ดีของนักเรียนเป็นอย่างมาก

                2.    ห้องเรียนควรมีลักษณะยืดหยุ่น  ปรับให้เหมาะสมกับสภาพการณ์  และสถานการณ์ในการจัดการเรียนการสอนได้เสมอ

                3.    ห้องเรียนควรเปิดในเรื่องของเสรีภาพ  ความเป็นอิสระของการเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน  และความเคลื่อนไหวในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกประเภท

                4.    การจัดสื่อการสอน  โสตทัศนูปกรณ์และหนังสือบางประเภทมีความจำเป็นต่อการเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นอันมาก

ดังนั้นสามรถที่จะสรุปได้ว่า การจัดชั้นเรียนเป็นการดเนินการต่างที่เกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมของชั้นเรียนเพื่อกระตุ้นส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ สามารถให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจในสิ่งที่เรียน การจัดบรรยากาศการเรียนรู้จึงเป็นจัดการสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่น่าสนใจและจูงใจให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน นอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาในการปกครองชั้นเรียนและปัญหาเรื่องวินัยได้อีกด้วย และมีเป้าหมายให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของการเรียนการสอนตลอดจนบรรลุผลเป้าหมายของการศึกษา

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)