แนวความคิดทางการเมืองไทย ๒/๒๕๕๘
ผู้สอน

อาจารย์ อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 24 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
แนวความคิดทางการเมืองไทย ๒/๒๕๕๘

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18042

สถานศึกษา
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

Thai Political Thoughts หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)

ศึกษาลักษณะและปัญหาเฉพาะของความคิดทางการเมืองไทยในเรื่องอิทธิพลของวัฒนธรรมเดิมที่ก่อให้เกิดความคิดทางการเมืองไทย อิทธิพลของความคิดทางการเมืองตะวันตกที่มีต่อความคิดทางการเมืองไทย และความคิดทางการเมืองของนักคิดคนสำคัญๆ ในอดีตและปัจจุบัน กับอิทธิพลทางพระพุทธศาสนาที่มีต่อแนวคิดทางการเมืองไทย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.