แนวความคิดทางการเมืองไทย ๒/๒๕๕๘

คำอธิบายชั้นเรียน

Thai Political Thoughts หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)

ศึกษาลักษณะและปัญหาเฉพาะของความคิดทางการเมืองไทยในเรื่องอิทธิพลของวัฒนธรรมเดิมที่ก่อให้เกิดความคิดทางการเมืองไทย อิทธิพลของความคิดทางการเมืองตะวันตกที่มีต่อความคิดทางการเมืองไทย และความคิดทางการเมืองของนักคิดคนสำคัญๆ ในอดีตและปัจจุบัน กับอิทธิพลทางพระพุทธศาสนาที่มีต่อแนวคิดทางการเมืองไทย