แนวความคิดทางการเมืองไทย ๒/๒๕๕๘

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Thai Political Thoughts หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)

ศึกษาลักษณะและปัญหาเฉพาะของความคิดทางการเมืองไทยในเรื่องอิทธิพลของวัฒนธรรมเดิมที่ก่อให้เกิดความคิดทางการเมืองไทย อิทธิพลของความคิดทางการเมืองตะวันตกที่มีต่อความคิดทางการเมืองไทย และความคิดทางการเมืองของนักคิดคนสำคัญๆ ในอดีตและปัจจุบัน กับอิทธิพลทางพระพุทธศาสนาที่มีต่อแนวคิดทางการเมืองไทย