ปัญหาการนับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1.เพื่อศึกษาวิธีการนับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเรียงซ้อนกันn ชั้น

2.ศึกษารูปแบบวิธีการนับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเรียงซ้อนกันnชั้นรูปแบบใหม่