การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

คำอธิบายชั้นเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เมื่อกำหนดเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันให้สองจำนวน สามารถเปรียบเทียบเศษส่วน และใช้เครื่องหมายแสดง

การเปรียบเทียบเศษส่วน

2. เมื่อกำหนดเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันให้สามถึงห้าจำนวน สามารถเรียงลำดับเศษส่วนได้

3. สามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนไปแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริงได้