หลักการออกแบบชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์

ruchisaya bunmi

โรงเรียนวัดสระแก้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการสร้างชิ้นงานจะต้องอาศัยการวางแผนและการออกแบบชิ้นงานก่อนลงมือปฏิบัติจริง โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น ใช้คำสุภาพ และไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น