ชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 5


ผู้สอน
นางสาว ลัดดาวดี ดอกดวง
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 5

รหัสวิชา
1805

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำอธิบายวิชา

 

ห้องเรียนคุณภาพ คืออะไร

        ห้องเรียนคุณภาพ ที่ สพฐ.กำหนด เป็นแนวทางสำหรับครูโดยตรง  ที่จะเป็นผู้จัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณภาพให้เกิดขึ้นในชั้นเรียนอย่างแท้จริง ภายใต้แนวทางมี 5 ประการ คือ

 1. นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ
 2. ออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
 3. การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research-CAR)
 4. การใช้ ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน
 5. การสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline)

     ห้องเรียนคุณภาพ จึงไม่ใช่รู้และเข้าใจ จำแนวทางทั้ง 5 ข้อได้อย่างขึ้นใจเท่านั้น หากเมื่อครูสามารถทำให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ย่อมจะเป็นคุณูปการแก่ผู้เรียน ตนเอง และโรงเรียนเป็นอย่างมาก การใช้แนวพระราชดำรัสของในหลวง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาทบทวนในแต่ละข้อ ก็จะส่งผลให้งานสอนของครูมีคุณค่าที่สุด จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายมาก  

แนวทางสู่ห้องเรียนคุณภาพในระดับโรงเรียน

     โรงเรียน มีบทบาทโดยตรงในการจัดการศึกษา และพัฒนาสู่ห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนมีองค์ประกอบสำคัญที่จะขาดไม่ได้ คือ  บุคลากรครู นักเรียน หลักสูตร และสถานที่เรียน ในด้านบุคลากรประกอบด้วยบุคลากรหลัก 2 ส่วน คือ ผู้บริหารและครู

การทำให้เกิดห้องเรียนคุณภาพ ผู้บริหารและครู ควรมีจังหวะเดินที่มั่งคง

ห้องเรียน      

     ห้องเรียน ควรจัดให้ปลอดภัย ดังนี้

 1. ห้องเรียนควรเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาดตามความต้องการของเด็ก ปกติไม่ควรบรรจุนักเรียนเกิน 35 คน และด้านยาวของห้องเรียนควรจัดให้อยู่ตามหรือขนานกับด้านยาวของอาคารเรียนเสมอ เพื่อให้ได้รับแสงสว่างและลมได้เพียงพอ
 2. โต๊ะเรียนและม้านั่ง ควรใช้ขนาดที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ และใช้ชนิดที่แยกกัน หรือโต๊ะเดี่ยว ดีกว่าโต๊ะคู่หรือโต๊ะหมู่
 3. ควรจัดโต๊ะเรียน และม้านั่งให้เป็นแถวตอนแบบขนาน และมีช่องว่างระหว่างแถวกว้างพอจะเดินไปมาได้
 4. โต๊ะเรียนและม้านั่ง ควรมั่นคงแข็งแรงและสะอาดเรียบร้อยเสมอ หากมีการชำรุด ควรจัดการซ่อมแซมโดยเร็ว
 5. กระดานชอล์กที่ใช้ในห้องเรียน ควรใช้สีเขียวที่ไม่สะท้อนแสง และทาสีเขียวให้เห็นใหม่อยู่เสมอ (ทาสีใหม่ปีละ 2-3 ครั้ง) 
 6. ภายในห้องเรียน ไม่ควรมีเสาอยู่ตรงกลางห้อง เพราะจะบังนักเรียนไม่ให้เห็นกระดาน และอาจเป็นอันตรายต่อนักเรียน เมื่อวิ่งเล่นและไปชนเข้าได้
 7. อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ภายในห้องเรียน เช่น เครื่องมือทดลอง อุปกรณ์การเรียนต่างๆ อุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ ควรจัดเก็บและวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตู้อุปกรณ์และชั้นวางของต่างๆ ซึ่งการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ครูจะต้องสอน ให้คำแนะนำ และให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการใช้อย่างปลอดภัย เสียก่อนด้วย

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books