ห้องเรียนรัชนี

รัชนี ทุมวงษ์

โรงเรียนบ้านเทิน

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับเรียนภาษาไทย