homeชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่2
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่2

ผู้สอน
นางสาว ศศิกาญจน์ แกล้วกล้า
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1806

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ในการจัดการเรียนการสอนมีความสำคัญในกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะของผู้เรียนการสอนมีหน้าที่เป็นตัวนำความต้องการของครูไปสู่ตัวนักเรียนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว เป็นผลให้นักเรียนเปลี่ยน,แปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นสื่อจึงมีบทบาทในการสอนครูจึงได้นำไปใช้ในการเรียนการสอนตลอด และยังได้รับการพัฒนาไปตาการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งก้าวหน้าไปไม่หยุดยั้ง นักการศึกษาเรียกชื่อการสอนด้วยชื่อต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์การสอน โสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษาเป็นต้น 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)