เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศุภชัย ยิ้มแก้ว

มหาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

สาระสำคัญกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

  1. สาระที่ ๑ จำนวนและการดำเนินการ
  2. สาระที่ ๒ การวัด
  3. สาระที่ ๓ เรขาคณิต
  4. สาระที่ ๔ พีชคณิต
  5. สาระที่ ๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
  6. สาระที่ ๖ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์