ผู้สอน
อุลัมภีร์ แก้วพัตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การควบคุมและตรวจสอบภายใน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18064

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคดพิ ื้นฐานของการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน มาตรฐานการปฏิบัติงาน วิชาชีพตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชพตรวจสอบภายใน ี การจัดองคกรและการบริหารงาน ตรวจสอบภายใน กระบวนการและเทคนิคการตรวจสอบ บทบาทของผูตรวจสอบภายในกับการทุจรตใน ิ องคกร