การควบคุมและตรวจสอบภายใน

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคดพิ ื้นฐานของการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน มาตรฐานการปฏิบัติงาน วิชาชีพตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชพตรวจสอบภายใน ี การจัดองคกรและการบริหารงาน ตรวจสอบภายใน กระบวนการและเทคนิคการตรวจสอบ บทบาทของผูตรวจสอบภายในกับการทุจรตใน ิ องคกร