เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การควบคุมและตรวจสอบภายใน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคดพิ ื้นฐานของการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน มาตรฐานการปฏิบัติงาน วิชาชีพตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชพตรวจสอบภายใน ี การจัดองคกรและการบริหารงาน ตรวจสอบภายใน กระบวนการและเทคนิคการตรวจสอบ บทบาทของผูตรวจสอบภายในกับการทุจรตใน ิ องคกร